Recenze malé adventistické apokalyptiky
phpRS
Dnešní datum: 18. 06. 2019  Hlavní stránka :: Seznam rubrik :: Ke stažení :: Odkazy  
Hlavní menu


Návštěvy
TOPlist

Video
Jen pro porovnání...
Jen tak...
Filosoficko-policejní:

Jde takhle policista po ulici a říká si:" myslím, tedy jsem!" a zmizel.

Jeden homofóbní:

Nejnovějšími průzkumy bylo zjištěno, že naprostá většina současných dívek by brala chlapce který je galantní, slušný, hezký, milý, pozorný, vhodně oblékaný a nemluví sprostě.

Problém je jen v tom, že takový chlapec, ...který je galantní, slušný, hezký, milý, pozorný, vhodně oblékaný a nemluví sprostě, již většinou chlapce má.

A ještě policejní z Anglie:

Policista příjde do knihovny. Knihovnice se otočí od registratury a ptá se: "co se stalo, pane? Jste zde služebně nebo začalo pršet?"

Elektronická pošta
pro magazín Vevetečky
redakce@vevetecky.cz

Nové články

* Recenze malé adventistické apokalyptiky

Vydáno dne 20. 07. 2010 (3511 přečtení)

(náš příspěvek ke katolickému Týdnu modliteb za jednotu křesťanů)

Pavle a Monice,
které mi nabídly knihu,
(aniž by mě chtěly dopálit)Prvotním bodem, který chci zdůraznit je pohled katolické církve na další církevní uskupení a nové křesťanské sekty (t.j. odštěpky): očekáváme jednotu Slova, svátostí a společenství: za tuto jednotu se modlíme, a pro ni se namáháme.
Bohužel pozorujeme - i ze strany těch, kteří se hlásí k evangeliu Ježíše Krista - sice nesmírnou korektnost vůči homosexuálním párům, potratové politice atd. (ať už je jejich pohled jakýkoliv), ale zároveň děsivé postoje vůči Katolické Církvi.
Avšak jako se my můžeme inspirovat tím dobrým, čím oni žijí, chceme zase jim nabízet reflexi pro jejich křesťanské chování.

Kniha Ludvíka Švihálka “Tajemství budoucnosti” (Advent-Orion 2007, 179kč) se zabývá starozákonními proroctvími a jejich vztažením k současnosti. Autor zvolil sugestivní styl a spoustu citací (bez přílišného ohledu na tehdejší kontext). Jak dostatečně ukazuje již samotný úvod:
Hrdina jednoho románu říká svým přátelům: “Připijme si na budoucnost, ten nebezpečný čas...” Básník František Hrubín viděl plynutí času jinak: “Živote, postůj chvíli... Děkuji ti, žes nestál, nepřišly by jiné krásné chvíle.” Co nás vlastně v budoucnosti čeká? Šok podobný událostem 11. září 2001 v New Yourku? Nečekaná vlna tsunami, která se převalí přes přeplněné pláže odpočívajících lidí?
Ježíš ale říká: “Doufejte...” (MT 14, 27), to znamená - “Očekávejte dobrý konec.”

(Slova k učedníkům, když kráčel po moři.) Výrazně se projevuje přebírání cizích myšlenek bez vlastního zvážení (což ukazuje například automatický opis 1260 dnů pro 3,5 roku, jelikož proměnlivé trvání židovského roku nám dává jen průměrnou dobu http://chromik.wz.cz/kalendar.htm) a nevyvážený pohled na dějiny (jako oslava Voltaira za oslabení vlivu církve a po sedmi stránkách kritika toho samého za antisemitismus).

Výchozí oddíl vyvolává emoce zprávami o pohromách, jež působivě navnadí osoby s podobnými negativními prožitky a ovlivňované katastrofickým viděním moderního světa.
Svojí první námitkou bych chtěl poukázat na to, že dnes není více pohrom než dříve. Na to, že přelom millénia není horší než doba před sto lety, stačí otevřít jakoukoliv kroniku.
1903 Zima celkem suchá, jen vánice prudké něco sněhu přihnaly, ale většinou mrzlo na sucho, tak že oziminy velikou škodu utrpěly a jetele z části vymrzly...
1904 Zima mírná skoro úplně beze sněhu, tak že zase oziminy velmi utrpěly...
1905 Zase byla zima skoro úplně beze sněhu, mrzlo na sucho a stromoví na straně sluneční i ozimoviny byly tím poškozeny...
1906 Zima sice tuhá, ale zase skoro úplně beze sněhu. Následkem toho musili mnozí rolníci části ozimin zaorat, jaro bylo vlhké, ale ku práci příhodné - zato potom uhodilo sucho, že obilí zaschlo po odkvětu, načež mokrem rozmohla se plevel všeho druhu...
1907 Zima dlouhá a tuhá - sanice užil kde kdo, ale také mrazu a bídy mnozí...
1908 Zima nepříjemná, sanice skoro ani nebylo - na živelné poškození z roku minulého povolen byl odpis dní per 35%...
1909 Zima mokrá, nevlídná, plýskanice neustálá...
1910 Poškození plodin živelními pohromami uznáno dodatečně slevou daně 20%...
A to předkládám pouze první větu z každého roku (podle farní kroniky), aniž bych hledal zprávy o bouřích, povodních, požárech atd. Chcete starší data? Není problém, najděte si kroniku z doby Karla IV., anebo si otevřete encyklopedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic

Ve druhém oddíle (bráno optickým dělením namísto stránkování kapitolek v obsahu) se zabývá tzv. Danielovým proroctvím. Vidění hrozivé sochy zničené bez lidského přičinění je vykládáno ve vztahu k pozemských královstvím a katolické církvi. Ale pozor, teď to přijde: jako poslední je Bohem zničena Katolická církev. (Zde jsem si dovolil použít malou parafrázi 1 Kor 15, 26).
Ačkoliv Katolická církev klade důraz na inspiraci Duchem svatým pro pisatele Bible, přece se co nejpečlivěji zabývá zkoumáním textů. A to kvůli co nejlepšímu pochopení jejich významu. Vždyť podobně jako je celek Bible složený z řady knih, jsou i jednotlivé knihy složené z různých prvků. Toto můžeme pozorovat rovněž na knize Daniel: její redaktor sloučil více částí, aby ukázal život a poslání proroka. Tím se nerelativizuje obsah, ale usměrňuje výklad - aby verše nebyly absolutizovány, ale pečlivě rozjímány! (Dokládají to: změna jazyka z hebrejštiny na aramejštinu v 2,4 + nesrovnalosti v 1,5 kde Nabuchodonosor vládne přes 3 roky než se s ním Daniel setká a 2,1 kde má sen v druhém roce vlády aniž by ještě Daniela znal + ztotožnění s postižením posledního babylonského krále, protože v Kumránu nalezená modlitba Nabonida říká “byl jsem postižen kožní nemocí, takže jsem sedm let musel žít v ústraní, než mi Bůh poslal židovského věštce, který mě přiměl opustit modly ze stříbra a zlata, z bronzu a železa, ze dřeva, kamene a hlíny”).
Apokalyptická vize sochy složené ze čtyř kovů má představit čtyři vlády, které nastoupí do tehdejšího známého světa, ale nakonec budou převáženy královstvím vyvoleného národa. Tradiční výklad, že jde o babylónské, médoperské, řecké seleucké a římské panství byl opuštěn, jelikož obdoba ze 7. kapitoly přivádí k babylónskému, médskému, perskému a řeckému království.
Až Kniha Zjevení (13,1-2) se staví proti Římskému impériu jako odpůrci Božího lidu nové smlouvy, a aplikuje na bestii vlastnosti Danielových šelem. Zdá se však, že Jan měl odlišné znění 7. kapitoly, takže došlo patrně k prohození řádků z původního znění:
První bylo jako lev a mělo orlí křídla.
Mělo v tlamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno: vstaň a hojně se nažer masa.
Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země.
Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce.
V takovém logickém uspořádání má každé zvíře přiřazené své symbolické číslo. U poslední šelmy se výslovně zmiňuje, že počet rohů odpovídá počtu vládců dané dynastie, takže čísla u předešlých mají znamenat totéž - (tři žebra) tři babylonští králové jmenovaní v Bibli: Nabuchodonosor, Evil-Merodak, Baltasar, (na jednu stranu = na jedné noze) jediný médský král zmíněný v Bibli: Dareios, jehož vláda měla humánní charakter (lidské srdce), neboť je osvobodil od nenáviděné babylonské nadvlády, (čtyři hlavy) čtyři perští vládci z Bible: Kýros, Asuer, Artaxerxes, Dareios Perský, (deset rohů) deset řeckých panovníků s posledním Antiochem IV. Epifanem, jehož tři předchůdci údajně zemřeli násilnou smrtí (tři vyvrácené rohy) anebo jím skutečně poražení králové: Tolomeos IV. Filometor, Tolomeos VII. Everget, Artaxios.
Podle 11,7 také měla tři království existovat současně, což odpovídá rozmezí let 292 - 261 před Kristem, kdy existovalo nominální babylónské království a zbytky médského a perského království.
Ačkoliv ve vizi není srozumitelné spojení železných a hliněných nohou, zda se jedná o železnou konstrukci doplněnou hlínou či hliněnou stavbu oplátovanou železem, je však jasná souvislost s ptolemaiovskou a seleukovskou dynastií (manželství Antiocha II. s Berenike kolem roku 250 nevedlo k pokoji, ale k válce mezi oběma královstvími).
Hlavním cílem Danielovy knihy je ukázat moudrost, kterou má Izrael od Boha, narozdíl od planého pohanského vědění - když on dokáže vysvětlit sen, který věštci nebyli schopni poznat. Druhotné je (dnes již splněné) proroctví, že svatý lid ukončí pohanské království - jelikož kamenem je označován Izrael (např. v Iz 28,16). Proto nelze dané proroctví vztahovat na současnost, na Evropu, na Římské imperium, na Katolickou církev, nebo na Evropskou unii.
Aby se můj postoj nezdál puntičkářským či nesmlouvavým vůči (dnes již) křestanům ukážeme si nejhorší úsek ze str. 25:
Z trosek Římské říše se zvedla moc zcela odlišná od předchozích království. Katolická církev až do 18. století přesně naplnila charakteristiku “malého rohu”. Nahlédněme do dějin katolické církve a srovnejme je s předpovědí o působení “malého rohu”.
Bude mluvit proti Nejvyššímu...
Bude hubit svaté Nejvyššího...
Bude se snažit změnit zákon...
Doba působení “malého rohu”...
Obvinění středověké církve, že popřela Kristovo učení o lásce a soucitu, povrchně ukazuje jen na zdánlivé bohatství církve, ale naprosto opomíjí, že v ní byli vždy přítomni i bohatí i chudí. Ti první stavěly kláštery a špitály, ti druzí v nich nalézali nezištnou pomoc. Nevěřte komunistickým náhledům na dějiny! Neznáte Alžbětu Uherskou? http://sancti.catholica.cz/index.html?id=4843 Neslyšeli jste o mercedářích http://www.iencyklopedie.cz/mercedari/
Spojit hříšnou vládu v biblickém proroctví s konkrétním působením katolické církve (která, ač členové dělají chyby, přece obrátila k dobru nespočet lidí) je stejně málo duchaplné jako spojovat Boží světce s obžalovanými od inkvizičního soudu. Copak se dnes netrestají traviči a pedofilové? http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=1479
Pokládat dětskou verzi Desatera za změnění Božího zákona je přehnané, zvlášť s ohledem na pravomoc svěřenou Kristem: “cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi” (Mt 18,18) a spor o svěcení neděle či soboty má obdobný charakter: “nikdo nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluním nebo sobotám” (Kol 2, 16). http://apo-logia.blogspot.com/2008/04/nedle-nebo-abat.html
Počítat dobu církve od roku 500 (+1260) do 18. století nebudu rozebírat. Koho totiž nepřesvědčí Písmo, ani realita dějin, tomu těžko já něco vysvětlím. Zvlášť, když vidí černě tisíciletí křesťanství a velebí Francouzkou revoluci. Jemu ať poděkují čtyři padělatelé, jeden zvrhlík a dva blázni puštění z Bastilly http://www.obcinst.cz/cs/VENDEE-A-JEJI-BOJ-c933/ Spíš bych si rýpnul: Copak měla někdy dříve Katolická církev miliardu členů? A toužili předchůdci Chruščova, Bushe, dalajmámy a ostatních po setkání s hlavou Katolické církve? Vždyť její význam stále roste!

Třetí oddíl se věnuje tomu, jak Boží požehnání působilo ve vyvoleném národě. V existenci posledního starověkého národa můžeme opravdu vidět znamení Božího vyvolení, jenže přiřknout objevy Kolumba či Einsteina židovským schopnostem? Ve výčtu skutečných či domnělých židů chybí jen první evropský panovník “francký” kupec Samuel.

Čtvrtý oddíl dále rozvíjí zánik velkolepých starověkých metropolí, jako důkaz k Danielově proroctví o zkáze ostatních panství.

Pátý oddíl se zabývá mesiánskými proroctvími. Nelze upřít, že autor je skutečně brilantní vypravěč. V tom nejlepším smyslu. Ovšem jako takový nemůže být brán za historického dějepisce, faktického reportéra, nebo dokonce charismatika vykládajícího proroctví, či mystika poznávajícího hlubiny Boží. Pouze umě zpracovává střípky (bez ohledu na jejich hodnotu či pravdivost)...
V Jeruzalémě kokrhali kohouti každé ráno. Nikomu to nebylo divné. Jen jednou se stalo, že kohoutí zakokrhání hluboce zasáhlo jinak sebejistého muže. Otřáslo jeho srdcem tak, že mu vytryskly z očí hořké slzy...
Znamením byl pro Petra už samotný zpěv kohouta, nečistého zvířete, u kterého bylo nepravděpodobné, že by se pohyboval uvnitř hradeb a bylo jeho hlas slyšet v chrámě.
Dále poukazuje - ve vyprávění o Jeruzalemském chrámu - na rozdíl mezi křižáky, kteří úmyslně zaváželi posvátné místo odpadky a sultánem, který přiměl lidi vyčistit je tím, že dal mezi ně vysypat dukáty. Ještě, že (jako obvykle) se může skrýt za tvrzení někoho jiného. Třeba místního průvodce. Vždyť již roku 685 stavěli byzantinci pro araby Omarovu mešitu s vizí přeměnit ji později na kostel (a proto jí dali tvar osmihraného baptisteria s dvanácti pilíři podle apoštolů), takže nikdy nezapadla posvátnost tohoto místa. A mimochodem: co templáři? Pro ně to bylo přece hlavní sídlo i důvod tohoto jejich pojmenování.

Šestý oddíl je... o všem. Nechci dodat: a o ničem, ale příliš o všem. Příliš mnoho myšlenek, ačkoliv by stačila jediná. Jediná pravda, jediný směr. Možná kdyby se autor řídil posledními slovy “tak zůstává víra, naděje, a láska - ale největší z té trojice je láska”, a přispěl k lásce a jednotě mezi křesťany, nemusel bych takto trávit dva večery a mohl se více modlit za jednotu křesťanů.___
A z čeho čerpám: z Bible, z Nuovo grande commentario biblico (Queriniana), ze zdravého selského rozumu, a internetových odkazů.

Přidávám i podpis, protože dnes pro web jen nepřekládám cizí texty, ale sám píšu: Marek Slatinský

Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 379 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Audio
To nejlepší od Šimka & Grossmanna:

Pupák na plovárně ...7,27MB

Exkurze do zoo.........9,79MB


Nejčtenější články

Neexistuji vhodna data!Nejkomentovanější články

Databáze je prázdná!


Hudební odkazy

Písně z Kancionálu:

322.............3,94MB

Introit 409.........4,80MB

Přijímání 409.........3,51MB

Introit 517.........3,88MB

Přijímání 517.........4,49MB

901.........2,18MB


Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.