Kánony tridentského sněmu o eucharistii

Autor: Martin <martin(at)vevetecky.cz>, Téma: Ostatní texty, Vydáno dne: 18. 05. 2012

Podívejme se, jaké pravdy ohledně eucharistie slavnostně prohlásil Tridentský koncil, svolaný roku 1545 papežem Pavlem III..

Kánon I.

Jestliže někdo POPÍRÁ, že v Nejsvětější svátosti je opravdu, skutečně a podstatně obsaženo tělo a krev spolu s duší a božstvím Pána našeho Ježíše Krista, a tudíš celý Kristus, ale ŘÍKÁ, že on je v ní jen jako ve znamení nebo v obrazu nebo působností: ANATHEMA SIT. бонприкс


Kánon II.

Jestliže někdo ŘÍKÁ, že v Nejsvětější svátosti zůstává podstata chleba a vína s tělem a krví Pána našeho Ježíše Krista, a POPÍRÁ onu podivuhodnou a jedinečnou proměnu celé podstaty chleba v tělo a celé podstaty vína v krev, přičemž zůstávají pouze způsoby chleba a vína, kteroužto proměnu zajisté katolická Církev velmi vhodně nazývá transsubstanciací: ANATHEMA SIT. bonprix


Kánon III.

Jestliže někdo POPÍRÁ, že v této úctyhodné svátosti eucharistie je obsažen celý Kristus pod každou způsobou a v každé oddělené části každé způsoby: ANATHEMA SIT.


Kánon IV.

Jestliže někdo ŘÍKÁ, že po uskutečněné konsekraci tělo a krev Pána našeho Ježíše Krista NENÍ v podivuhodné svátosti eucharistie, ale pouze při jejím užití, když je přijímána, ne však před nebo poté, a že v hostiích nebo konsekrovaných částečkách, které jsou uchovány nebo které zůstávají po přijímání, nezůstává pravé tělo Páně: ANATHEMA SIT.


Kánon V.

Jestliže někdo ŘÍKÁ, že hlavním ovocem Nejsvětější eucharistie je odpuštění hříchů nebo že z ní nevzcházejí jiné účinky: ANATHEMA SIT.


Kánon VI.

Jestliže někdo ŘÍKÁ, že v svaté svátosti eucharistie Kristus, jednorozený syn Boží, nemá být navenek uctíván kultem klanění, a tedy že ani nemá být uctíván zvláštním velebením, ani že nemá být podle chvályhodného a všeobecného ritu a zvyku svaté Církve nošen v procesích, ani že nemá být veřejně vystaven lidu, aby byl adorován, a že ti, kteří jej uctívají, jsou modloslužebníky: ANATHEMA SIT.


Kánon VII.

Jestliže někdo ŘÍKÁ, že není dovoleno uchovávat svatou eucharistii ve svatostánku, ale že hned po konsekraci musí být nutně rozdílena mezi přítomné nebo že není dovoleno, aby byla s úctou přinášena nemocným: ANATHEMA SIT.


Kánon VIII.

Jestliže někdo ŘÍKÁ, že Kristus přijímaný v eucharistii je přijímán pouze duchovně a ne také svátostně a skutečně: ANATHEMA SIT.


Kánon IX.

Jestliže někdo POPÍRÁ, že všichni a jednotliví Kristovi věřící obojího pohlaví, když dosáhnou věku rozlišování, jsou podle příkazu svaté matky Církve vázáni přijímat každého roku alespoň o Velikonocích: ANATHEMA SIT.


Kánon X.

Jestliže někdo ŘÍKÁ, že není dovoleno celebrujícímu knězi, aby sám přijímal: ANATHEMA SIT.


Kánon XI.

Jestliže někdo ŘÍKÁ, že pouze víra je dostačující přípravou na přijetí Nejsvětější svátosti: ANATHEMA SIT. A aby tak veliká svátost nebyla přijímána nevhodně a tedy k smrti a zatracení, stanoví a prohlašuje tento svatý sněm, že ti, jejichž svědomí tíží smrtelné hříchy, musí napřed vykonat svátostnou zpověď, jestliže mohou dostat zpovědníka, jakkoli velice se považují za kající. Jestliže by však někdo učil opak, kázal nebo zatvrzele tvrdil, nebo dokonce se odvažoval hájit opak ve veřejné disputaci, budiž tím samým EXKOMUNIKOVÁN.