Otevřený dopis biskupům Kněžského bratrstva Sv. Pia X.

Autor: Michal Semín <(at)>, Téma: Důležité, Vydáno dne: 17. 05. 2012

Vaše Excelence, obracím se na vás v této přelomové době dějin Církve, jež může vystavit dílo arcibiskupa Lefebvra jedné z dosud největších zkoušek.

Duchovní život naší rodiny jsem svěřil do rukou kněží vašeho Bratrstva, proto se na vás obracím jako syn na svého otce – s úctou a naléhavou prosbou. шалфей

Až dosud jsem se o probíhajících jednáních mezi FSSPX a Římem veřejně nevyjadřoval. Jsem totiž toho názoru, že je rozumné držet se zásady nepouštět se veřejně do řečí o něčem, o čem tak málo vím. Přestože jste nás o dva roky trvajících jednáních i o praktických návrzích ze strany Svatého stolce, předložených během posledních osmi měsíců, v obecné rovině informovali, bližší podrobnosti nám dosud zůstávají skryty. Co je však z vývoje posledních dnů zřejmé, je to, že mezi vámi došlo v důsledku oficiální odpovědi FSSPX na návrhy učiněné Římem k vážné roztržce. Tímto dopisem na vás apeluji, abyste použili všechny vaše přirozené i nadpřirozené dary k tomu, aby jakékoli neshody mezi vámi navzájem nezpůsobily rozštěpení FSSPX. ягоды годжи

FSSPX a věřící s ním spojeni byli v průběhu posledních čtyř desetiletí nespravedlivě pronásledováni i z vlastních řad zrazováni. Navzdory tomu neslo FSSPX dobré plody a zůstávalo věrně na vinici Páně. V okamžiku, kdy ode mne Bůh požadoval jasné a veřejné rozhodnutí ohledně svého postoje ke vztahu mezi FSSPX a Římem – bez ohledu na všechny právní, teologické a filosofické argumenty – bylo to právě toto měřítko, zmíněné samotným Kristem, jež v posledku rozhodlo: podle plodů poznáte je. Po celých čtyřicet let byly tyto plody dobré. Mám-li hovořit za svoji rodinu, byly nejen dobré, ale i hojné.

Jednota FSSPX, založeného arcibiskupem Marcelem Lefebvrem, byla svěřena do rukou nikoli jen řídícím strukturám, podobným těm, jež mají i jiné církevní společnosti, ale, zvláště po roce 1988, také vám čtyřem, coby biskupům Církve. Připustit rozpad této jednoty v tomto důležitém okamžiku dějin by způsobilo nenahraditelnou škodu na poli důvěry věřících, i Matce Církvi, trpící dnes bezprecedentní a pohoršující nejednotou ve svých řadách po celém světě.

Čtu-li mezi řádky, zdá se, že strategií nepřátel FSSPX (včetně Nepřítele), je bratrskou jednotu mezi jeho členy narušovat rozkoly, počínaje Kněžským bratrstvem sv. Petra, následovanými kněžími Camposu, redemptoristy z Orknejí, Institutem Dobrého Pastýře, et cetera. Tato ztráta kněží, i přes jejich nevelký počet bolestná, by nebyla ničím ve srovnání s roztržkou mezi vámi. Bratrovražedný boj uvnitř FSSPX by způsobil nevyčíslitelné škody duším a hrál do noty těm, kdo si přeji naprosté zničení FSSPX.

Je možné, že uniklá osobní korespondence mezi vámi byla pouhou výměnou upřímně formulovaných názorů o daném rozhodnutí, podobnou tomu, co se odehrálo před biskupskými svěceními v roce 1988. Nešťastným důsledkem jejich zveřejnění je však to, že někteří věřící a dokonce i někteří kněží FSSPX je používají jako donucovací prostředek k tomu, aby se i ostatní postavili na některou ze stran sporu.

Pro dobro FSSPX a s ním spojených věřících vás snažně žádám, abyste se sešli a učinili vše pro to, abyste zůstali nerozděleni. Pokud zjistíte, že rozdílné názory pramení z odlišného hodnocení situace, velice vás prosím, abyste se pokusili nalézt shodu. Nemohu vám býti více nápomocen než svými vroucími modlitbami, neboť neznám podrobnosti, týkající se rozhodnutí, k němuž máte dospět. Již však pouhé oznámení, že se spolu sejdete jako bratři a současně vyzvete věřící a kněze k modlitbám a ukončení dalších vzrušených diskusí, by bezpochyby přispělo k uklidnění situace mezi věřícími, spoléhajícími se na vaše vedení a vzhlížejícími k vám s vytrvalou nadějí v této nelehké době velkého odpadu od víry.

Omlouvám se vám za svoji smělost, s níž se na vás obracím, ale moc vás prosím, abyste má slova přijali jako cri de coeur dítěte vůči svým rodičům. Věřící půjdou nadále po cestě Pravdy; budou-li však naši pastýři ochromeni, vnese to mezi jim svěřené ovce zmatek, a stanou se tak tváří v tvář vlkům ještě více bezbrannými.

Na kolenou vás prosím, usmiřte se. Dobro FSSPX, duší a celé Církve od vás nežádají nic menšího. Nechť je Bůh s vámi a ať Panna Maria usměrní vaše rozhodnutí.

In Christo per Mariam,

Prof. Brian M. McCalPřeklad: Mgr. Michal SEMÍN

Původní text: http://www.remnantnewspaper.com/Archives/2012-0515-mccall-open-letter-to-sspx-bishops.htm l