Napsat dopis? Nic jednoduššího!

Autor: Martin <martin(at)vevetecky.cz>, Téma: Ostatní texty, Vydáno dne: 10. 07. 2010

Pod pojmem dopis si většina z nás představí list papíru, pokrytý více či méně čitelnou škrábanicí, která začíná oslovením, pokračuje hlavním textem a končí závěrečným pozdravem.

V textu se potom snažíme sdělit adresátovi, že jej buďto máme vesměs rádi, anebo ho rovnou a bez skrupulí pošleme do horoucích pekel, případně i jiných míst, jejichž názvy, často převzaté z učebnic anatomie zde z pochopitelných důvodů nelze uvést.

My se ovšem nebudeme zabývat tématem náplně či obsahu, ale naopak se zaměříme na stránku formální; tedy na vzhled dopisu včetně příslušných náležitostí. Napsat správně dopis totiž není pro mnohé z nás vůbec jednoduché, a proto si povíme o několika málo pravidlech, kterými se psaní dopisů, obchodními počínaje a udavačskými konče, řídí.

Hned v úvodu si ale řekněme, že nejdůležitější pravidlo v písemném styku, zejména s úřady a obchodními partnery, je nechat za každou cenu emoce stranou a nepoužívat sprostá slova, hanlivá oslovení nebo arogantní výrazy. Pokud například budeme chtít po bance, aby nám odpustila penále za opožděnou splátku, rozhodně si nepomůžeme oslovením: „Vy zlodějská bando!“ V oficiální písemné komunikaci proto vykřičník za oslovením raději vůbec nepoužijeme, stejně jako bude vhodné vyvarovat se používání urážek a oplzlostí vůbec. Alespoň v korespondenci. Pokud někomu chceme sdělit, co si o něm myslíme, jde to udělat podstatně elegantněji, a hlavně za použití spisovné češtiny. Jednak o sobě hned ze začátku nedáme vědět, že jsme burani a čouhá nám sláma z bot, a také se oslovovaného podstatně více dotkne, sděluje-li mu své výhrady někdo s perfektní, spisovnou češtinou, zatímco pisateli, který nezvládá shodu podmětu s přísudkem se adresát leda tak vysměje.


1. Oslovení

Pokud použijeme zkrácené, heslovité vyjádření obsahu dopisu (dříve „Věc“), vynecháme pod ním dva řádky, a teprve potom píšeme oslovení. Oslovení následně musí začít od levého zarovnání, tedy na levé svislici odstavce. Oslovení končí většinou čárkou, kde po vynechaném řádku následuje vlastní text dopisu (osobní dopis můžeme začít s třemi odrážkami nebo zarážkou od levé svislice, ale potom toto formátování odstavců musíme dodržet) .


Příklad.:

Odmítnutí odklízení sněhu


Vážený pane starosto,

(...)opakovaně Vám sděluji, že na Vaši výzvu ohledně odklízení sněhu z obecního pozemku před svým domem nedbám,
neboť se domnívám, že za stav majetku odpovídá majitel, v tomto případě obec.

------


Když píšete oficiální dopis, nezapomeňte, že musíte vždy adresáta oslovovat v 5. pádě, tedy: pane Nováku. Oslovení: pane Novák je nejen chybné, ale i neslušné a urážlivé; oslovovaný by vás mohl oprávněně požádat, abyste si pro příště odpustili lampasácký wording. Totéž platí i v případech, kdy není jméno adresáta známo, např.: Vážení; Vážené paní, vážení pánové; Vážená paní / Vážený pane; Vážené dámy a pánové; Vážení obchodní přátelé; Vážení partneři; Vážení klienti...

Jen jako malou poznámku připomínám, že oslovení (Vy, Vaše, Ty, Tvoje) se v dopise píše vždy s velkým písmenem na začátku slova jako projev úcty k oslovovanému.

V e-mailové komunikaci se stále častěji prosazuje nešvar v podobě oslovení Dobrý den, které je v písemném, ale zejména v oficiálním a obchodním styku považováno za familiární a nevhodné. Hodí se pouze pro osobní korespondenci, tedy neoficiální a interní (např. s kolegy v práci).

Při oslovování má pracovní funkce (Vážený pane starosto, předsedo, (generální) řediteli, jednateli, (šéf)redaktore, …) zpravidla přednost před akademickým titulem (Vážený pane profesore, docente, doktore, inženýre, magistře). Nižšími funkcemi a tituly obvykle neoslovujeme. Pokud adresát nemá takovou funkci nebo akademický titul, oslovujeme ho Vážený pane a jeho příjmením v 5. pádě (Vážený pane Nováku, Vážený pane Wolkere/Wolkre/Wolkře, Vážený pane Šveci/Ševče).

Ženu s akademickým titulem oslovujeme vždy paní s přechýleným tvarem jména, funkcí nebo akademickým titulem. (paní Nováková, paní inženýrko, paní starostko). Oslovení slečno inženýrko nebo slečno doktorko je anachronismus. A pokud byste se takové oslovení rozhodli přesto použít, zejména na akademické půdě, můžete si být jisti, že z vaší seminární práce udělá slečna profesorka hromadu cupaniny.

Zvláštní kapitolu tvoří oslovování církevních hodnostářů. Papeže se sluší oslovovat titulem Vaše Svatosti nebo Svatý Otče (v adrese se pak píše např.: Jeho Svatost papež Benedikt XVI. ). Kardinálům přináleží titul Eminence (Vaše Eminence), v adrese Jeho Eminence, popř. Jeho Eminence nejdůstojnější pán (křestní jméno) kardinál (příjmení). Arcibiskupovi a biskupovi patří oslovení Excelence (Vaše Excelence nebo Vaše Excelence pane arcibiskupe, biskupe), v adrese Jeho Excelence pan arcibiskup, biskup (jméno v 1.os. sng.). Preláti a kanovníci se oslovují Vaše Milosti, popř. ještě dalším titulem, např.: Vaše Milosti nejdůstojnější pane děkane (probošte).


2. Závěry

Závěrečný pozdrav se považuje za samostatný odstavec, ale je zvykem vynechat celý řádek. Začíná vždy od stejné svislice jako předcházející odstavce (v obchodních a úředních dopisech hned od levé svislice, tj. bez odrážky, v osobních dopisech je možné i s odrážkou).

Pozdrav může být povahy nevětné (S pozdravem, S přátelským pozdravem, Se srdečnými pozdravy, v e-mailu lze také S přáním pěkného dne), nebo větné (Srdečně zdravíme, Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem, …). Za pozdravnými formulemi na konci dopisu se nepíše žádné interpunkční znaménko.


3. A teď podle normy

Protože český úředník je osoba zákeřná, a navíc i často bývalý nomenklaturní kádr, který má rudý zákon zažraný pod kůží stejně jako koza lůj, lze očekávat, že při amtování vašeho přípisu začne hledáním formálních diskrepancí. Proto již nelze použít soft termíny jako „běžně zaužíváno“ nebo „standardní praxe“; naopak je nutné začít futrovat argumentační kanón střelivem s podstatně vyšší brizancí, které dokáže byrokratické blafáky stylu: „máte na podání špatně uvedené datum“, rozstřílet na cucky.

Docela slušnou ráži má v tomto případě norma ČSN 01 6910 „Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory“. Vyšla v roce 1997 a nahrazuje normu z r. 1985. Je vhodné se seznámit i s revizemi z roku 2002 a 2007. Zejména poslední úprava je důležitá, protože „harmonizuje“ vzhled dokumentů s požadavky EU.

Podívejme se, co důležitého je v normě uvedeno a týká se i našeho tématu:

Datum: na dopisních papírech bez předtisku lze psát datum od levé svislice nebo vpravo

Pád místa a odeslání: místo odeslání dopisu se uvádí v 1. pádě ( Praha 21.06.2007, Kutná Hora 11.11.2007)

Věc: byl vynechán předtisk slova Věc (slovo „věc“ už se nepíše). Psaní slova Věc v názvu dopisu se v oficiální a obchodní korespondenci považuje již za zastaralé a doporučuje se vypouštět; ponechává se pouze název dokumentu (např. Žádost o…), který by měl být zvýrazněn buď tučně, nebo podtržen (nikoli však tučně a podtrženě zároveň)

Odstavce: odstavce začínáme psát od levé svislice; pouze u osobních dopisů lze psát začátky odstavců od zarážky (dříve na psacím stroji 5 úhozů)

Mezery mezi řádky: mezi oslovením, jednotlivými odstavci a závěrečným pozdravem se vkládá jeden volný řádek

Osobní a přivlastňovací zájmena a velká písmena: tvary osobních a přivlastňovacích zájmen Vy, Vám, Váš píšeme jako vyjádření úcty a zdvořilosti vždy s velkým počátečním písmenem, ať píšeme jednotlivci, několika osobám, nebo kolektivu (malé písmeno u těchto zájmen naopak naznačuje, že jde o dopis soukromý, důvěrný; v dopisech přátelům a rodině si můžeme vybrat mezi zdvořilejším Ty, Tobě, Tvůj a neformálním ty, tobě, tvůj; vy, vám, váš)

Okraje: u obchodních a oficiálních dopisů se zavádí bloková úprava zarovnání podle levého i pravého okraje, rozšířily se způsoby zvýrazňování textu, jež nabízejí textové editory

Podpis: podpis (a s ním případně i razítko) lze umístit od levé svislice nebo vpravo

Přílohy: větší počet příloh se uvádí pod zvýrazněný nadpis Přílohy – slovo Přílohy by mělo být zvýrazněno stejně jako název dopisu (tučně, nebo podtrženě), nepíše se za ním dvojtečka

Upozornění na kopii: upozornění, že kopie dopisu byla zaslána někomu jinému na vědomí, se poznamená dole od levé svislice (po vynechání dvou řádků za přílohami). Nadpis Na vědomí, Rozdělovník nebo Kopie se zvýrazní rovněž stejným způsobem jako název dokumentu a Přílohy, tj. tučně, nebo podtrženě. Výčet adresátů se píše pod nadpis Na vědomí, za kterým se dvojtečka rovněž nepíše.


4. Časté typografické chyby

Pokud se chcete vyvarovat situacím, kdy úředník vezme do ruky červenou tužku a manifestačně před vámi začne za unylého vzdychání čmárat po vašem těžce sesmoleném přípise, mrkněte i na následující:

Druhy a velikosti písma – v obchodní korespondenci se často uplatňuje Arial nebo Times New Roman. Pro psaní číselných sestav je výhodnější písmo s konstantní šířkou znaků. Pro tisk se lépe hodí písma Times New Roman nebo Arial, pro čtení na obrazovce Verdana nebo Tahoma.
Dopisy a jiné obchodní a úřední písemnosti se mají psát stojatým písmem o velikosti alespoň 10 bodů. Kurzívou se nesmějí psát adresy a čísla, nedoporučuje se psát kurzívou celé dopisy. (Kurzíva je vhodná pro zvýraznění kratších textových úseků – skloněné písmo je hůře čitelné.)

Interpunkční znaménka – přičiňují se k poslednímu slovu. Za interpunkčním znaménkem pak následuje mezera. Např.: modrá, červená, bílá. Barvy, které byly naším očím nejmilejší.

Velmi častá je záměna spojovníku a pomlčky:

Spojovník – spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer. Pokud je na konci řádku, tak se na dalším opakuje.
nebude-li, Lipová-lázně, Otýlie Sklenářová-Malá

Pomlčka

- píše se s mezerami před a za pomlčkou
- má dvojnásobnou délku než spojovník (v symbolech – speciálních znacích, nebo klávesová zkratka: ctrl + mínus na číselné klávesnici)
- odděluje samostatná slova nebo větné úseky
- nesmí být oddělena na samostatném řádku, proto se vkládá pevná mezera (kláves. zkratka: ctrl + shift + mezerník)

zápas Sparta – Slavia, Praha-Zbraslav – Dobříš, na trati: Ostrava-Poruba - Frýdek-Místek

Pomlčka ve významu „až, do“

- píše se bez mezer
- může se nahradit slovním vyjádřením, pokud by mohlo znamenat mínus

válka 1914-1918, školní rok 2007-08, dovolená 11.-18. září, strana 125-142, pondělí-pátek, 08:00-11:00, 2007-09-09, 2.500,-, žárovka 60 W-100 W (60 W až 100 W), 6W = šestiwattová

Závorky a uvozovky – přiléhají bez mezer k začátku a konci výrazu v závorce nebo v uvozovkách; je-li v nich celá věta, tak se interpunkční znaménko dává před koncovou závorku nebo uvozovku; dává se přednost závorkám okrouhlým.
Podniky (někdy také jejich části) mají…(Myslí se tím i část podniku.) Napsal diplomovou práci na téma „Konkurenceschopnost českých podniků“.

Pozor na záměnu uvozovek správného typu 66 99 za nesprávný 99 99 nebo 66 66. Rovněž je třeba věnovat pozornost odlišení přímé řeči, případně přímé řeči s uvozovací větou od přesných názvů, výrazů z cizího prostředí, výkladu významů nebo uvození ironického významu. Jde například o to, že při přímé řeči se interpunkční znaménko píše před uvozovkami. Je to důležité, a proto doporučuji problematiku používání uvozovek pečlivě nastudovat. Třeba zde.

Zkratky (jejich psaní vychází z českého pravopisu) – ve zkratkách se za tečkou dělá mezera.
p. (pan), pí (paní), zvl. (zvláště), fa (firma, faktura), ca, cca (circa), t. r. (tohoto roku), v. r. (vlastní rukou), tj. (to je), atd. (a tak dále), apod. (a podobně), čj., č. j. (číslo jednací), čp., č. p. (číslo popisné)

Zkratky akademických titulů a vědeckých hodností (způsob jejich psaní je uveden v zákonu o vysokých školách) a vojenských hodností – pokud jsou zkratky za jménem, oddělují se čárkou.
prof. Ing. Jan Novák, DrSc., doc. PhDr. Jana Smutná, CSc., Ing. Jiří Nový, Ph.D., pplk. Ing. Martin Sekera

Desetinná čísla – se oddělují od jednotek desetinnou čárkou; pokud mají více než tří místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, člení se do skupin po třech místech a oddělují se jednou mezerou.
15 625,8 m; 0,258 32 světelných let

Peněžní částky – z bezpečnostních důvodů (aby se číslice správně četly) se skupiny tří čísel mohou oddělovat tečkou.
2.850.325,-- Kč; Kč 18.613,50

Kalendářní data – v obchodní korespondenci (v odvolacích údajích) podle následujících vzorů 2004-01-29; 04-01-29; 29.01.2004; v osobních dopisech, na peněžních dokladech, v právních apod. písemnostech

Časové údaje – píší se sestupně, dvoumístně a oddělují se dvojtečkami; lze použít značky nebo údaje vypsat
11:18:35; 11:18; 11 h 18 min 35 s; v 11 hodin.

Telefonní čísla – se člení po trojicích
258 326 991.

Spojení čísel se slovy – spojuje se v v jedno slovo
10násobek, 5procentní; (nelze psát 10ti procentní, 10ti % apod.).

Středník – se píše při uvádění několika číselných údajů za sebou
(10,45; 12.05;).

Mezera se nedělá:

za tečkou – v e-mailových a internetových adresách (mrkosova@centrum.cz, http://www.google.cz), v peněžních částkách (7.000 Kč), při číselném označování částí textu (2.1.3) a v titulech (Ph.D.)

za čárkou – k vyznačení desetinných míst (47,5 cm);

před/za dvojtečkou – při psaní časových údajů (12:40) nebo v internetových adresách, při vyjádření skóre (2:0), v uvedeném měřítku (1:5)

před/za spojovníkem (2007-05-17; česko-polský, dáte-li, Ostrava-Poruba)

před/za pomlčkou ve významu "až, až do" (2000-2005, str. 1-8, pondělí-sobota)

před/za lomítkem (80 km/h, ve prospěch účtu 0062722044/0710, čj. Kp/89/07, před/za dvojtečkou)

následuje-li více členicích znamének za sebou (Smetanova "Má vlast")

za znaménky +, -, vyznačují-li hodnotu čísla (+5 °C);

při psaní samostatných výše položených značek (m3, 52, disketa 3,5")

při psaní indexů (H2O)

při vyplňování rubrik, je-li nedostatek místa.


5. Základní pravidla pro psaní adres

- začíná velkým písmenem, na koncích řádků se nepíší interpunkční znaménka
- všechny řádky začínají od levé svislice, jednoduché řádkování
- název adresní pošty musí být napsán do jednoho řádku, max. délka 15 znaků, jinak se krátí, přednostně se píše VELKÝM PÍSMEM, s číslem dodávací pošty, odděluje se od směrovacího čísla dlouhou mezerou
- poznámky typu „Doporučeně“ se píší nad adresu, s počátečním velkým písmenem, nezvýrazňují se (proložením, tučným písmem apod.)


6. Úřední dopis aneb malá ukázka


Mirek Dušín
Stínadla 1
110 00 Praha 1


Inspekce Policie České republiky
plk. JUDr. Zdeněk PELC
PS 21/IN
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7


Brno 1.7.2009


Stížnost na jednání příslušníka Policie ČR


Vážený pane řediteli,

dne 28.6.2009 jsem byl v obci Sokolnice zastaven dopravní hlídkou PČR.
Pan poručík se při rozhovoru se mnou naprosto zřetelně potácel, mluvil
značně nesrozumitelně, a kromě toho, že mi po celou dobu služebního
úkonu tykal, byl z jeh dechu cítit alkohol. Když jsem ho na nedůstojný
stav jeho vzhledu upozornil, odvrávoral do služebního vozidla a po asi
dvou minutách ke mně přistoupil jeho kolega, který mi sdělil, že jestli
„nechci mít problém“, mám vypadnout.

Služební číslo prvního policisty nemohu uvést, protože jej na reflexní
vestě neměl, služební číslo druhého příslušníka PČR je: xxxxx.
RZ služebního vozu je: 2B8 xxxx. K události došlo v časovém rozmezí
od 15:30 do 15:45 na konci obce Sokolnice (u Brna), za odbočkou
k bývalému vojenskému útvaru, přibližně 100 metrů před železničním
mostem.

Na blízké čerpací stanici jsem se následně setkal a hovořil s řidičem,
kterého svrchu uvedená dopravní hlídka kontrolovala přede mnou, a
jehož zjištění ohledně neblahého stavu policejního úředníka bylo s mým
téměř totožné. Vyměnili jsme si kontaktní údaje a jsme rozhodnuti
v této věci postupovat společně. K uvedení osobních údajů v tomto přípise
mám jeho svolení a můžete jej kontaktovat na následující adrese
nebo telefonním čísle:..

Doufám a stále věřím, že se jedná pouze o jedno z dalších selhání jednotlivce,
a že zbývající část sboru Policie ČR nahlíží motto: „pomáhat a chránit“ jako
skutečný a závazný slib občanům tohoto státu.

Se srdečným pozdravem


Mirek Dušín
------

Poznámka: toto je jen ukázka. Ve skutečném dopise formátujeme odstavce vlastního textu do bloků, s dodržením symetrických, alespoň patnáct milimetrů širokých okrajů. Můžeme použít řádkování 1,5, které činí text vzhlednějším a čitelnějším.7. Dokončení

Dopis lze napsat mnoha způsoby. Nejčastěji dobře a špatně. Pokud budete psát tetě Bětě do Brodku, bude vše v naprostém pořádku a jediné co můžete očekávat bude krabice, obsahující několik nohavic makového štrúdlu. Jiná situace ovšem nastane, začnete-li si třeba stěžovat na postup městské policie při nasazování parkovací botičky na kolo vašeho plechového miláčka, zatímco jste odběhli vystát frontu k parkovacímu automatu. Situace se rázem změní a z usměvavých policistů se najednou stanou loupežníci, snažící se vydrancovat vaši portmonku.

A jak už to bývá, budete mít na výběr dvě možnosti. Buďto sklapnout podpatky a přesvědčit sám sebe, že to stání u parkovacího automatu bylo opravdu dlouhé, zaplatit a v noci brečet do polštáře, a nebo vystrčit ostny. I s vědomím, že hrajete vabank a pouštíte se do boje s úřednickou Hydrou, která má sice jó kraft, ale zdaleka není neporazitelná. Její síla totiž spočívá v neznalosti těch, které se snaží svým byrokratickým aparátem přišlápnout. Jakmile se ale popíchá o ostny, které narychlo vystrčíte, nechá vás být, protože zjistí, že nejste chutné sousto. Vezte, že jedním z takových ostnů je i dobře napsaný dopis.


Zdroje:

- ČSN 01 6910
- www.zbynekmlcoch.cz